Usled privremenog zatvaranja šaltera javne uprave, a i u skladu sa preporukama o ograničenju kretanja građana,  zahtevi za upotrebu reproduktivnog matrerijala iz konvencionalne proizvodnje, kao i zahtevi za različite izuzetke od metoda organske proizvodnje sa prilozima, dostavljaju se putem mejla na sledeće adrese: b.raketic@minpolj.gov.rs i jelena. milic@minpolj.gov.rs, sa tim da se u kopiju mejla stavi i adresa svoje  kontrolne organizacije.

 

 

 

U organskoj proizvodnji mogu se koristiti spoljašnji inputi u meri koja je neophodna u procesu proizvodnje, i to:

REPRODUKTIVNI MATERIJAL

Baza reproduktivnog materijala

U organskoj biljnoj proizvodnji prvenstveno se koristi reproduktivni materijal iz organske proizvodnje, uključujući i reproduktivni materijal iz perioda konverzije.

Seme i sadni materijal koji su proizvedeni metodama organske proizvodnje upisuje se u bazu reproduktivnog materijala koju vodi Ministarstvo. Upis biljnih vrsta i sorti koje su proizvedne metodama organske proizvodnje u bazu reproduktivnog materijala vrši se na osnovu obaveštenja dobavljača reproduktivnog materijala, tj. pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji koje proizvodi, dorađuje, stavlja u promet ili uvozi reproduktivni materijal koji se koristi u organskoj proizvodnji. Obrazac obaveštenja je u sekciji: Obrasci

 

 

Izdavanje odobrenja za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje

Ako na tržištu nema reproduktivnog materijala koji je proizveden metodama organske proizvodnje, proizvođaču koji se bavi organskom proizvodnjom može se odobriti korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionaln proizvodnje, pod uslovom da taj materijal nije tretiran sredstvima za zaštitu bilja.

U periodu konverzije odobrenje za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje izdaje ovlašćena kontrolna organizacija sa kojom proizvođač ima zaključen ugovor.

Posle isteka perioda konverzije (organski status parcela) korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, proizvođačima odobrava Ministarstvo. Obrazac zahteva sa uputstvima za podnošenje zahteva je u sekciji: Obrasci

Izvor: Serbia organica

Tekst sa: MPŠV’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *