Proizvođač (poljoprivredno gazdinstvo)Pravno lice

Vaša pretežna delatnost je *

Naziv podnosioca zahteva *

Broj poljoprivrednog gazdinstva *

JMBG *

Sertifikaciona kuća *

Mesto, adresa *

Telefon/Mob *

Email *

Tip pravnog lica *

PIB *

Matični broj *

Ime pravnog zastupnika *

Osoba za kontakt

Email osobe za kontakt

Broj mobilnog osobe za kontakt