Edit Content

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Neophodni veći podsticaji za organsku proizvodnju

Neophodni veći podsticaji za organsku proizvodnju

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Organska poljoprivreda zahteva mnogo više ljudskog rada i ulaganja, pa samim tim logično i da državna davanja za ovu proizvodnju budu veća u poređenju s konvencionalnom. Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju predviđeno je da podsticaji za ovu proizvodnju budu najmanje za 40 odsto veći u odnosu na kovencionalnu i to se odnosi kako na organske farme, tako i na gazdinstva čija je proizvodnja još uvek u periodu konverzije. Uvećanje od 40 odsto čini  se značajnim, ali s obzirom na to da su državne subvencije za biljnu proizvodnju ove godine smanjene čak tri puta, proizvođači organske hrane s pripadajućim povećanjem mogu da računaju na­ svega­ 2.800­ dinara­ po­ hektaru. Dakle,­ znatno­ manje ­nego­ lane ­i ­neuporedivo ­malo ­u­ poređenju ­sa ­istom­ proizvodnjom­ u­ EU.

­Imajući­ u­ vidu­ male prosečne ­površine ­po ­gazdinstvu ­u ­organskoj ­proizvodnji ­kod ­nas, ­mnogi proizvođači ­gotovo­ da ­nemaju ­računa ­da ­se upuštaju ­u ­pribavljanje­ obimne ­papirologije potrebne­ za­ ostvarivanje­ prava na ­podsticaje.

Menjati sistem subvencionisanja

O ­neadekvatnom ­sistemu ­državne ­pomoći­ organskim­ farmama­ raspravljalo se ­nedavno ­i na okruglom­ stolu­ koji­ je ­u prostorijama­ vojvođanske­ Privredne­ komore­ organizovao­ Vojvođanski­ klaster organske­ poljoprivrede.­ Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia organika“ je na ovom skupu predočilo­ da ­je ­u ­toku ­izrada ­novog ­zakona­ o­ podsticajima­ u­ poljoprivredi­ i ruralnom­ razvoju, kao ­i ­da­ je ­ova ­organizacija ­dala ­svoje ­sugestije ­u ­kom­ pravcu regulativa ­treba ­da ­se ­menja.

Ivana­ Simić iz­ „Serbija­ organike“ rekla ­je ­da ­se ­zahtevi ­odnose­ pre ­svega na ­razdvajanje ­podsticajnih mera ­za ­organsku­ i­ konvencionalnu­ proizvodnju. Traži ­se ­i ­da ­se ­iz­ stočarske ­organske proizvodnje izuzme­ uslov­ da ­se­ podstiče­ samo­ uzgoj­ kvalitetnih­ priplodnih životinja. Kao ­razlog­ se ­navodi­ to što se­ u­ Zakonu­ o­ organskoj­ proizvodnji preporučuje­ pre­ svega­ uzgoj­ autohtonih rasa ­koje ­su nisko produktivne ­i ­uglavnom ­nisu ­obuhvaćene ­matičnom­ evidencijom. Premiju­ za ­mleko,­ prema­ aktuelnom­ zakonodavstvu,­ ostvaruju­ gazdinstva ­koja ­u­ toku ­jednog ­kvartala ­predaju ­najmanje 3.000 kilograma­ ovog­ napitka. Za­ organska­ gazdinstva­ na­ kojima se­ najčešće­ uzgajaju­ jedna­ do­ tri­ krave­ ova količina­ je­ prevelika,­ te­ je­ predlog „Serbija ­organike“­ i­ proizvođača ­da ­se ovaj ­uslov ­smanji­ i ­da minimalan­ iznos bude­ 1.500­ kilograma. Traži­ se­ i ­da ­se proizvodnje­ kategorišu­ shodno­ svojoj komplikovanosti. Tako­ bi­ iznos­ podsticaja ­bio najmanji ­u ­ratarstvu, ­nešto veći­ za­ povrtarsku­ proizvodnju,­ a­ najviše­ budžetskih­ sredstava ­izdvajalo ­bi se­ za­ voćarstvo.

Postoji­ realna­ šansa,­ kaže­ Ivana Simić,­ da ­će­ ovi ­zahtevi ­biti ­uneti ­u novi ­zakon ­o ­podsticajima­ čija ­je izrada­ u toku ­i­ koji ­će,­ kako ­se­ očekuje, ­biti ­usvojen ­ove, ­a ­u ­primeni ­od ­naredne godine.­ Ovim ­će,­ kako­ je­ naglašeno ­na skupu,­ biti­ rešen­ samo­ deo­ problema organskih ­prozvođača­ koji ­muku ­muče­ i ­s nabavkom ­odgovarajućeg ­repromaterijala ­i ­zaštitnih­ sredstava.­ Na ­našem ­tržištu ­ih ­nema­ dovoljno, ­a čak ­i ­oni ­koji­ su ­dostupni­ često ­imaju ­znatno ­višu cenu ­u ­poređenju­ sa ­EU.

Podsticaji­ ne­ treba ­da­ zavise ­od­ davanja­ u­ konvencionalnoj proizvodnji

Kao ­jedan­ od­ glavnih­ problema ­u­ sistemu­ subvencionisanja­ organske­ proizvodnje­ Jelena­ Milić­ iz­ Ministarstva­ poljoprivrede­ i ­zaštite ­životne sredine ­navela ­je ­upravo ­to ­što ­je ­aktuelnim­ zakonom­ o­ podsticajima­ ona­ vezana­ za­ nivo­ davanja­ u­ konvencijalnoj, te­ da ­je­ to ­jedna­ od­ osnovnih­ stvari ­koje treba ­da ­se ­promene. ­Navela ­je­ i­ da su ­pojedini ­proizvođači,­ čija ­je­ proizvodnja ­u­ periodu ­konverzije, ­a­ koji­ takođe­ imaju­ pravo­ na­ subvencije,­ imali problema­ da ­ostvare ­podsticaje, ­jer ­su im­ u­ Upravi­ za­ trezor­ tražili­ certifikate­ koje­ oni­ još­ uvek­ ne­ poseduju.

Milić ­je­ naglasila ­da­ je ­dovoljno­ da­ za ostvarenje­ svojih ­prava ­imaju­ sklopljen ugovor ­s­ nekom­ od­ovlašćenih­ kontrolnih­ organizacija.­ Osim­ prava­ na­ subvencije,­ proizvođači­ organske­ hrane mogu­ da­ ostvare­ regres­ za­ đubrivo­ i premiju ­za ­mleko.­ Kada­ je­ u­pitanju ­certifikacija, ­iz­ budžeta ­se ­refundira­ 40- 55­ odsto ­sredstava ­uloženih­ za­ ovu­ namenu,­ a­ za ­podršku ­investicijama­ u ­preradu­ i­ marketing­ odobrava­ se­ povrat sredstava ­u ­iznosu­ 50-65 ­odsto.

Novi Sad i Pokrajina podstiču organsku proizvodnju

Aleksandra­ Karan,­ menadžer­ Vojvođanskog ­klastera ­organske ­proizvodnje, spomenula ­je­ Novi­ Sad kao ­primer ­dobre­ politike­ u­ organskom­ sektoru­ na lokalnom­ nivou.­ Za­ organske­ proizvođače na svojoj teritoriji Grad­ Novi­ Sad iz ­budžeta ­već ­nekoliko ­sezona­ izdvaja sredstva­ za­ troškove certifikacije, nabavku ­repromaterijala, ­nastup­ na ­tržištu ­i ­drugo. Klaster ­je ­pozvao­ proizvođače­ iz­ drugih lokalnih samouprava gde­ postoji­ više­ organskih­ farmi,­ pa samim­ tim­ i­ realna ­šansa ­za ­dalji ­razvoj ­ovog ­sektora, ­da ­se ­jave ­i­ zajednički utiču­ na­ vlast­ da­ usvoji­ ovaj­ model. Predstavnici­ Novog­ Sada­ spremni­ su da predstave ­svoj ­finansijski­ model ­i u­ drugim ­opštinama ­i ­tako­ ih­ podstaknu ­da i­ one­ učine­ slično.

I­ na ­pokrajinskom ­nivou­ se­ izdvajaju određena ­sredstva ­za ­finansiranje ­organske ­proizvodnje.­ Pri­ tome ­Pokrajinski­ sekretarijat ­za­ poljoprivredu, ­vodoprivredu ­i­ šumarstvo ­svoj­ rad­ u­ potpunosti­ usaglašava­ s­ resornim­ ministarstvom.­ Najvažnije ­je­ znati,­ kako­ je naglasio ­Miloš ­Rajković, ­pomoćnik ­sekretara­ u­ Pokrajinskom­ sekretarijatu za­ poljoprivredu,­ vodoprivredu­ i­ šumarstvo, ­da­ gazdinstvo ­koje ­je konkurisalo ­za­ dobijanje ­sredstava ­kod ­nadležnog­ ministarstva ­ne ­može ­aplicirati u­ istu­ svrhu ­i ­kod Sekretarijata.­ Sredstva­ se­ na­ pokrajinskom­ nivou,­ između ostalog,­ odobravaju­ za­ refundiranje troškova­ certifikacije, ­nabavku ­opreme­ za­ navodnjavanje,­ kupovinu­ protivgradnih­ mreža,­ unapređenje­ prerade­ i finalizacije­ proizvoda­ i­ slično.­ Važno ­je­ naglasiti ­da­ se­ ne­ refundiraju sredstva­ utrošena­ za­ nabavku­ mreža za ­senčenje ­useva, ­jer ­je ­u ­ovom­ pogledu ranije­ bilo­ nedoumica.­ Rajković je­ istakao­ da­ procedura­ za­ ostvarivanje prava ­nije ­komplikovana, ­kao ­i­ da­ u­ samom­ Sekretarijatu­ nude­ pomoć prilikom­ aplikacije.­ Iz ­pokrajinskog ­budžeta se ­odobrava ­do ­50­ odsto ­povraćaja­ uloženog ­novca,­ ne­ računajući ­PDV.

Aleksandra Milić

Poljoprivrednik

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_gallery type=“flexslider_fade“ interval=“3″ images=“3960,3959,3958,3956,4082,4083,4084,4085,4086,4087,4088,4089,4090″ onclick=“link_image“ custom_links_target=“_self“ img_size=“1200×800″][/vc_column][/vc_row]

Ostavite komentar