K O N K U R S
za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema
bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2018. godini na
teritoriji AP Vojvodine

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i
sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog
porekla u 2018. godini.

2. Namena i visina sredstava
Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih
analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2018.
godini;
2. troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s
geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2018. godini
izvršile ovlašćene organizacije;
3. troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000,
GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, SRPSKI KVALITET u 2018.
godini.
Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 2.000.000,00 dinara.
Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 70% podrške od
plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na
dodatu vrednost. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 30.000,00
dinara, a maksimalni iznos je do 500.000,00 dinara.

3. Korisnici sredstava:
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo – razvrstano u mikro i malo privredno društvo u skladu sa zakonom
kojim se uređuje računovodstvo,
– udruženje građana,
– zemljoradnička zadruga.

4. Uslovi za korišćenje sredstava:
1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstva i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne
samouprave s teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju
imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s
tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne
samouprave s teritorije AP Vojvodine;
3. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po
nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne
sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s
posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim
gazdinstvima;
4. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom
sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na
osnovu ranije potpisanih ugovora;
5. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za
odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 2017-om godinom;
6. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2017-om
godinom (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi
predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji
druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne
samouprave);
7. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini zaključno sa 2017-om godinom;
8. da se plaćanje vrši na tekući račun vršioca usluge, a plaćanje putem kompezacije i
cesije neće biti priznata.
9. zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju

5. Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. čitko popunjena prijava sa obaveznim potpisom podnosioca prijave preduzetnika
odnosno pravnog lica (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena
evidencija);
2. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor
(ne stariji od 30 dana);
3. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog
poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
4. potvrda poreske uprave o plaćenom porezu i drugim dospelim obavezama iz javnih
prihoda za 2017. godinu.
5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda nadležnog organa)
zaključno sa 31.12.2017. godine.
6. izjava podnosioca prijave da za investiciju za koju podnosi prijavu nije koristio
sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista
investicija nije bila predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja
u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim
poljoprivrednim gazdinstvima.
Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike:
7. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:
8. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
9. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut
postupak stečaja i/ili likvidacije.
10. za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o
zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj
zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama.
Podnosilac prijave ‒ na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se
izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10. pribaviti sam ili
je saglasan s tim da je pribavi Pokrajinki sekretarijat, po službenoj dužnosti.
Potrebna dodatna dokumentacija po namenama:
– geografsko poreklo (tačke 1 i 2)
1. za izvršenu laboratorijsku kontrolu sirovina za proizvodnju poljoprivrednoprehrambenih
proizvoda s geografskim poreklom, kao i samih proizvoda; za troškove
izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i troškova kontrole i
sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s geografskim poreklom,
potrebno je dostaviti:
 original račun sa specifikacijom ili overene fotokopije računa s dokazima o
izvršenoj uplati ne stariji od 1.01.2018.godine i fiskalni račun na kome je
naznačeno da je plaćanje izvršeno gotovinski ili karticom (samo u slučaju kada
je podnosilac fizičko lice) ili nalog za prenos sredstava i overen izvod banke
o izvršenom plaćanju;
2. fotokopija potvrde o predatom elaboratu za zaštitu geografskih oznaka Zavodu za
intelektualnu svojinu ili fotokopija dokumenta o izvršenoj kontroli i sertifikaciji
poljoprivredno-prehrambenog proizvoda za koji se podnosi zahtev, izdatog na naziv
podnosioca zahteva u toku 2018. godine, od sertifikacionog tela ovlašćenog od
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa zakonom kojim se
uređuju oznake geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode.
– sistem bezbednosti i kvaliteta hrane (tačka 3)
1. za troškove uvođenja i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane u 2018.
godini, potrebno je dostaviti:
 original račun sa specifikacijom ili overene fotokopije računa s
dokazima o izvršenoj uplati ne stariji od 1.01.2018.godine i fiskalni račun na
kome je naznačeno da je plaćanje izvršeno gotovinski ili karticom (samo u
slučaju kada je podnosilac fizičko lice) ili nalog za prenos sredstava i overen
izvod banke o izvršenom plaćanju;
2. overena fotokopija sertifikata;
3. za KOSHER i HALAL sertifikat – zapisnik inspektora nadležnog za poslove
poljoprivrede, odnosno veterinarstva kojim se potvrđuje da se u procesu proizvodnje
sprovode mere samokontrole prema HACCP načelima.

6. Način odlučivanja i isplata sredstava
Ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje komisija koju je obrazovao pokrajinski
sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Poslovnikom o radu komisija za
izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u pokrajinskom
sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 05.06.2018. godine (prečišćen
tekst), a na osnovu kog je donet Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje troškova
uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom
geografskog porekla u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine.
Sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama – do utroška sredstava
predviđenih za ovu namenu.
Kriterijumi i druga pitanja značajna za realizaciju konkursa regulisana su Pravilnikom
za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti
i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2018. godini na teritoriji AP
Vojvodine
U postupku razmatranja prijava, komisija proverava navode iz dokumentacije i utvrđuje
ispunjenost uslova.
Ukoliko neka od podnetih prijava ima nedostatke koje komisiju sprečavaju da postupa po
njoj, ako nije razumljiva ili nije potpuna, komisija u roku od 5 dana od prijema takve prijave
obaveštava podnosioca da prijavu upodobi u roku od 5 dana.
Ukoliko u predviđenom roku, podnosilac ne dopuni domentaciju, prijava će biti
odbačena.
Komisija neće uzimati u razmatranja prijave podnete od lica koja nemaju pravo da
učestvuju na konkursu, podnete nakon isteka roka koji je propisan Konkursom i podnete za
investicije koje nisu predmet konkursa za koji je podneta prijava.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

7. Način podnošenja prijave
Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili
putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u
zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Uvođenje i sertifikacija
sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2018.
godini” – ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i
faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 23. novembrom 2018. godine.
Prijava na konkurs može se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za
poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo: www.psp.vojvodina.gov.rs ili u prostorijama
navedenog sekretarijata (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, I sprat, soba 44/a, zgrada
Pokrajinske vlade).
Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za
poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, putem telefona: 021/487-4601.

 

PRAVILNIK KONKURSA I POTREBNI OBRASCI NALAZE SE NA SLEDEĆEM LINKU: www.psp.vojvodina.gov.rs

 

IZVOR:http: www.psp.vojvodina.gov.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *